SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Ağustos 2015

//Ağustos

Ceza Yargılamasında Yakalama, Zorla Getirme ve Çağrı

Ceza yargılaması soruşturma ve kovuşturma evrelerinden oluşur. İkisini birbirine bağlayan evre ara muhakeme evresidir. Yetkili mercilerin suç şüphesini öğrenip mahkemenin iddianameyi kabulüne karşı geçen evreye soruşturma evresi, bu süreden kesin hükme kadar geçen süreye ise kovuşturma evresi denir. Soruşturmanın amacı suçla ilgili delillerin toplanıp, korunmasıdır. Savcı suçun işlendiğine dair bir şüphe ile soruşturmayı başlatır. Kolluk […]

Yazan |Ağustos 31st, 2015|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Hukukunda Şikayet

Cezai Süreçte Şikayet Nedir?

Şikayet, kovuşturması şikayete bağlı olarak düzenlenen suçlarda, ilgili makamlara suçun kovuşturulmasına yönelik yapılan irade beyanıdır. Türk Ceza Kanunu’nda suçlar kural olarak şikayete tabi olarak düzenlenmeyip yetkili birimlerce re ‘sen kovuşturulur. Resen kovuşturulan bir suç da yeterli delillerin bulunması halinde doğrudan dava açılabilecektir. Kural kendiliğinden kovuşturma olmakla birlikte Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan bazı […]

Yazan |Ağustos 28th, 2015|Ceza Hukuku|30 Yorumlar

Cinsiyet Değiştirme

Cinsiyet Değiştirme Davası

Cinsiyet değiştirme süreci toplum değer yargıları ile kimi zaman çelişen ve toplumun bir kısmı tarafından yadırganan, hor görülen, kötü yaklaşılan bir süreçtir. Ancak toplum içerisinde yer alan bireylerin diğer kimselerin hayatlarına saygı duyması gerekmektedir. Aksi takdirde kendisine ait olmadığı bir bedende tıbbi görüş ile de onaylandığı takdirde sıkışan bir kimsenin hayatını, hayallerini ve […]

Yazan |Ağustos 27th, 2015|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Velayetin Değiştirilmesi Davası ve Şartları

Velayet Nedir?

Velayet, kural olarak küçüklerin, istisna en kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için, malları ve şahsı üzerinde ana babanın sahip olduğu görev, yetki ve hakların tümünü ifade etmektedir. Velayet ana babaya bir takım haklar vermesinin yanında çocuğun menfaatini gözetmek gibi bir takım yükümlülükler de yüklemektedir. Ana baba ile çocuğun menfaatleri çatışıyorsa çocuğun menfaati üstün tutulacaktır. […]

Yazan |Ağustos 25th, 2015|Aile ve Şahıs Hukuku|117 Yorumlar

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı tasarruf işlemlerinin(örneğin gayrımenkulün devri) alacaklıları tarafından geçersizliğini sağlamak üzere açılır.

Yargıtay tasarrufun iptali için şu tanımı kullanmaktadır; Malın, borçlunun mal varlığına iade edilmeden, icra takibi ile alacağın tahsiline imkân veren şahsi bir davadır. Bu dava sonunda alınacak karar ile tasarrufa konu mal cebri icra yoluyla satılabilir ve mal bedelinden […]

Yazan |Ağustos 24th, 2015|Genel|15 Yorumlar

Muvazaa ( Danışıklılık-Hile) Nedeniyle Tapu İptal Davası

Muvazaa Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek durumu gizleyerek kendi gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında geçerli olmayan bir hususta anlaşmalarına muvazaa denir.

Gerçek irade görünen işlemin yapılmasına yönelik olmadığı halde, üçüncü kişileri aldatma maksadıyla anlaşma söz konusudur.( 7.10.1953 Tarih, 8/7 Sayılı Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararı) Dolayısıyla muvazaalı bir hukuki işlemden bahsedebilmek için üç […]

Yazan |Ağustos 21st, 2015|Genel|82 Yorumlar

Miras Paylaşımı (Taksimi) Davası

Mirasın paylaştırılması mirasçıların aralarında yapacakları anlaşma ile mümkündür. Aksine düzenleme olmadıkça mirasçılar, paylaşmanın nasıl yapılacağını serbestçe kararlaştırırlar. Ancak paylaşım sırasında ortaya çıkan ihtilafların mirasçılarca çözümlenememesi durumunda, her mirasçı mirasın paylaşımının mahkeme tarafından gerçekleştirilmesini miras paylaşımı davası ile talep edebilir. Miras paylaşımı davası ile mirasçıların tereke üzerindeki elbirliğiyle mülkiyeti sona erer. Her bir mirasçının belirli tereke […]

Yazan |Ağustos 20th, 2015|Miras Hukuku-Davaları|83 Yorumlar

Ceza Hukuku Bakımından Yargılamanın Yenilenmesi

Ceza Muhakemeleri Kanununda kanun yolları ikiye ayrılmıştır. Bunlar olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yollarıdır.  Olağan kanun yolları, itiraz, istinaf ve temyizdir. Olağan kanun yollarına kesinleşmemiş hükümlere karşı başvurulabilir. Olağanüstü kanun yolları ise CMK 308 uyarınca Yargıtay cumhuriyet başsavcının itiraz yetkisi, yasa yararına bozma ve yargılanmanın yenilenmesidir. Makalemizde olağanüstü kanun yollarından olan yargılamanın yenilenmesi incelenecektir.

Yargılamanın […]

Yazan |Ağustos 18th, 2015|Ceza Hukuku|10 Yorumlar

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kanunda tanımlanan bir sözleşme olmayıp atipik,  sui generis –kendine özgü- bir sözleşmedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, karma sözleşme özelliği gereği kanunda düzenlenmiş sözleşmelere ait edimlerin kanunda öngörülmeyen şekilde birleştirilmesi ile oluşturulur.  Eser sözleşmesi ve satış sözleşmesinin unsurlarını içerir, ancak iki sözleşme tipine de tam olarak uymamaktadır. Kat […]

Yazan |Ağustos 17th, 2015|Sözleşme Hukuku|1 Yorum

Sahte İlaç Üretimi ve Satışı Nedeniyle Ceza Davası

Eczacılık ve sağlık alanındaki yüzyıllarca süregelen gelişmeler ışığında insanoğlu her gün bir adım daha ileri gitmiş ve insan sağlığı açısından her gün yeni keşifler ortaya konulmuştur. İnsanların sağlıklarına kavuşmalarında hekimlerin olduğu kadar eczacıların da sahip oldukları pay hiç küçümsenmeyecek derecededir. Teşhis bir hasta açısından ne kadar önemli ise tedavi de o derece büyük bir önem […]

Yazan |Ağustos 14th, 2015|Sağlık Hukuku|5 Yorumlar