Title: Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Aug 6
Rating: 5.0

Toplum nezdinde mirastan mahrum bırakılma, evlatlıktan red vb. isimlerle bilinen durum saklı paylı mirasçıların miras haklarının mirasbırakan tarafından ellerinden alınmasıdır. Saklı paylı mirasçıların kim olduklarını önceki makalelerimizde belirtmiştir. Tekrar etmekte fayda görürsek mirasbırakanın eşi, anne ve babası ile çocukları saklı paylı mirasçılarındandır.

Mirasbırakan ölmeden önce yapacağı bir beyan ile saklı paylı mirasçıları mirastan çıkarabilir. Mirastan ıskat olarak da adlandırılan bu durum ancak kanunda yazılı sebeplerle mümkün olabilir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 510 vd. maddelerinde bu husus anlatılmıştır.

Saklı paylı mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse eğer mirasbırakan tarafından mirastan çıkarılabilir. Ayrıca saklı paylı mirasçı mirasbırakana ve mirasbırakanın aile yakınlarına karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa mirastan çıkarılabilir.

Mirasçılıktan çıkarılan kimse mirastan herhangi bir pay alamaz ve tenkis davası açamaz. Bu şahsın miras payı varsa altsoyuna geçer alt soyu yok ise diğer mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır. Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu saklı payı için dava açma hakkına sahiptir. Zira mirastan çıkarılan kimsenin saklı payı altsoyu üzerinden devam eder.

Mirasçılıktan çıkarmanın geçerli olması ancak ve ancak sebep belirtilmesi halinde mümkündür. Sebep belirtilmeden yapılan çıkarma işlemlerinin geçerliliği bulunmamaktadır. Bu hallerde saklı paylı mirasçının mirasçılığı devam etmektedir. Mirastan çıkarılma hususunun ispatı mirasbırakanın ölümü ile çıkarmadan yararlanan diğer mirasçılar nezdinde doğar. Çıkarmadan yararlanan diğer mirasçılar çıkarılma sebebine itiraz gelmesi halinde doğru olduğunu ispatlamak zorundadırlar.

Mirasçının çıkarılma sebebi mirasbırakan tarafından belirtilmemiş veya açılan dava neticesinden diğer mirasçılar tarafından ispat edilememiş ise bu halde çıkarma beyanı saklı pay etkilemez. Ancak saklı pay dışında kalan miras payına miras hak kazanamaz. Mirastan çıkarmanın yanlışlıkla yapıldığı açıkça belli ise bu beyan tamamen geçersiz hale gelir ve mirasçı miras payını tam ve eksiksiz olarak alır.

Mirasçılıktan çıkarmanın bir de teknik bir sebebi bulunmaktadır. Buna göre mirasçı hakkında aciz vesikası bulunuyorsa yani borçlarını ödemekten aciz olduğu devlet nezdinde ispat edilmişse bu halde mirasbırakan saklı payın yarısından mirasçıyı çıkarabilir. Ancak burada kalan yarı pay diğer mirasçılara değil de mirastan çıkarılan mirasçının doğmuş veya doğacak altsoyuna özgülenmek zorundadır. Miras açıldığı zaman artık aciz vesikasının hükmü kalmamış ise veya aciz olunan tutar miras payının yarısını aşmıyor ise bu halde artık mirastan kısmi çıkarılma geçersiz olur. Mirasçı bu durumlara takılmadan miras payının veya saklı payının tamamını alabilir.

Av. Halil İbrahim ÇELİK & Av. Tuğsan YILMAZ