SORUNUZ MU VAR?

İş Hukuku

/İş Hukuku

İŞVERENİN İŞÇİ BİLGİSAYARI VE E-MAİL YAZIŞMALARI ÜZERİNDEKİ DENETİMİ

Günümüzde işçi kavramı sadece taş ocakları, maden ocakları yahut ağır sanayi sektöründeki çalışanları içermemekte teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar ve internet kullanımını içeren iş tanımları ile de sıkça karşılaşılmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu’ na tabi olarak çalışan ve işçi statüsünde olan kimselerin işyeri bilgisayarları kullanımında işverence tebliğ edilen iş yeri yönetmeliklerine yahut işyeri teamüllerine riayet […]

Yazan |Ekim 4th, 2012|İş Hukuku|4 Yorumlar

İŞ KAZASI TESADÜF DEĞİLDİR!

Günümüzde iş kazaları nedeniyle geçici veya kalıcı yaralanmalar hatta ve hatta işçi ölümleri söz konusu olabilmektedir. Söz konusu iş kazaları nedeniyle idari, cezai ve hukuki sorumluluklar işveren bakımından vücut bulabilmektedir. Somut olayın özü itibarıyla meydana gelen kazanın iş kazası olup olmadığının nitelendirilmesinin doğru yapılması sonraki süreçte izlenecek idari, cezai ve hukuki yollar bakımından büyük önem […]

Yazan |Ekim 2nd, 2012|İş Hukuku|13 Yorumlar

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE DİKKAT!

İş sözleşmesi işçi ve işveren arasında akdedilen her iki tarafa da borç yükleyen bir akittir. İşçinin borcunu iş sözleşmesi kapsamında iş tanımında yer alan görevleri yerine getirmek ve genel kaideler uygun olarak çalışmalarını devam ettirmek olarak, işverenin borcunu ise para ödeme(maaş, sigorta primleri vb.) borcu olarak yüzeysel bir biçimde tanımlandırabiliriz.

İşyeri çalışma prensipleri, genel çalışma kaideleri, […]

Yazan |Eylül 11th, 2012|İş Hukuku|1 Yorum

İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN İŞÇİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İŞVEREN KAVRAMI

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 2. maddesine göre, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işçi ile aralarındaki ilişkide hukuken işveren olarak kabul edilmekte, işverenin haklarından faydalanmakta ve yükümlülükleri nedeniyle sorumlu tutulmaktadırlar. 

ALT İŞVEREN KAVRAMI

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 2. maddesine göre, bir işverenden iş yerinde yürüttüğü asıl işin […]

Yazan |Ağustos 7th, 2012|İş Hukuku|1 Yorum

İŞE İADE DAVASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 20. maddesinde yer aldığı üzere işverence feshedilen iş sözleşmesinin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde arabuluculuk kurumuna başvurulmalıdır. Olumsuz neticelenmesi durumunda ise işçi 2 haftalık hak düşürücü süre içerisinde  işe iade davası açabilir. İşe iade davası için fesih bildirimi ihbar önelli olsun veya olmasın iş sözleşmesinin fesih iradesinin işçiye […]

Yazan |Temmuz 26th, 2012|İş Hukuku|3 Yorumlar

İŞÇİ HANGİ HALLERDE İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR?

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 20. maddesi, işveren tarafından tek taraflı ve haksız nedenlerle veya nedensiz olarak işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçinin işe iade davası açabileceğini düzenlemektedir. İşçi işverence fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde zorunlu arabuluculuğa başvurmalıdır, uzlaşılamaması halinde ise hak düşürücü süre olan 2 hafta içerisinde iş mahkemesinde işe iade […]

Yazan |Temmuz 25th, 2012|İş Hukuku|3 Yorumlar

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİĞİ

Cezai şart kavramı genel olarak, taraflar arasında akdedilecek olan sözleşmede karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşan veya oluşabilecek zararı tazmin etmek veya karşı tarafı yükümlülüklerini yerine getirmeye sevk etmek, zorlamak amacıyla kullanılan bir argümandır. Hukuk sistemimizde sözleşmeler bakımından irade serbestisi ilkesi kabul gördüğünden dolayı akdedilecek sözleşmelerde cezai şart kavramı kabul görmektedir. Cezai şart sözleşmelerde […]

Yazan |Temmuz 23rd, 2012|İş Hukuku|10 Yorumlar

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT VE CEZA DAVASI

İş kazası nedeniyle işçinin hayatını kaybetmesi durumunda işveren aleyhine müteveffanın yakınları maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahip olduğu gibi sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkına da sahiptir.

İşverenin yükümlülüklerini iş kazasının meydana gelmesinden önce ve iş kazasının meydana gelmesinden sonra olarak ikiye ayırabiliriz.

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 77. maddesine göre; işverenler işyerlerinde iş […]

Yazan |Temmuz 18th, 2012|İş Hukuku|6 Yorumlar

İŞ HUKUKUNDA İBRANAME (İBRA SÖZLEŞMESİ)

6098 Sayılı Borçlar Kanunu’ nun 420. maddesi işçi-işveren arasında akdedilen ibra sözleşmesini(ibraname) ve ceza koşulunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre hizmet sözleşmelerinde sadece işçi aleyhine konulan cezai hükümler geçersizdir.

Borçlar Kanunu’ nun 420. maddesine göre ibranamenin geçerli olabilmesi için gerekli şartlar;

İşverenin ödemekle yükümlü olduğu işçi alacaklarına ilişkin düzenlenecek olan ibranamenin yazılı olması,
İş sözleşmesinin sona ermesi tarihinden başlayarak […]

Yazan |Temmuz 6th, 2012|İş Hukuku|6 Yorumlar

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN DERHAL FESHİ VE SEBEPLERİ

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 25. maddesi iş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshini düzenlemektedir. Kanunun 25/I maddesi iş sözleşmesinin feshinde sağlık sebeplerini, 25/II ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerini, 25/III zorlayıcı sebepleri belirtmektedir.

İş sözleşmesinin haklı nedenle işveren tarafından tek taraflı ve derhal olarak feshedilmesinde ispat külfeti ‘işveren’dedir.

İşçinin kendi kastından veya yaşam tarzına dikkat […]

Yazan |Temmuz 3rd, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok