SORUNUZ MU VAR?

Sağlık Hukuku

/Sağlık Hukuku

TEDAVİDE TANININ ÖNEMİ VE HEKİMİN TEDAVİ METODUNU SEÇMESİ

Hekimin tedavi metodunu seçmesi, hastalığın doğru teşhisi neticesinde doğru tıbbi müdahalenin yapılabilmesi için hekimin bilinen yahut alternatif tıbbi metotlardan birine karar vermesidir.

Belirli bir rahatsızlık sonucu hekime başvuran hastanın tedavisi öncelikle doğru tanı ve bulguların doğru ve eksiksiz olarak elde edilmesiyle mümkün olabilir. Yanlış tanı ise hekim tarafından yapılacak tedavinin fayda etmemesine, hastanın sakat kalmasına yahut […]

Yazan |Mayıs 22nd, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

ORGAN VE DOKU NAKLİ, ÇEŞİTLERİ VE ORGAN VE DOKU NAKLİNİN HUKUKİ DURUMU

Kısaca organ ve doku nakli, bağışlayıcı bir kimseden bir hastayı iyileştirmek amacıyla hastaya organ ve doku nakledilmesidir. Organ ve doku bağışlayana verici, bağışlanan hastaya ise alıcı denmektedir. Basit bir tıbbi müdahalede bir hasta bulunurken organ ve doku naklinde ise bir hasta ve sağlıklı bir kimse bulunmaktadır. Ancak organ ve doku nakli iki şekilde olabilir: Yaşayan […]

Yazan |Mayıs 21st, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

HASTANIN TEDAVİSİNDE HEKİMLERİN VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN İŞBİRLİĞİ

Çoğu zaman hastalığın teşhis ve tedavisi sürecinde birden fazla hekimin, uzmanın ve sağlık personelinin işbirliği içerisinde ve birlikte tıbbi müdahalede bulunması gerekir. Örneğin ameliyata alınacak bir hastanın ameliyat öncesi teşhisinde dâhiliye uzmanı hekim, radyologlar ve genel cerrahi hekimi işbirliği yapabildiği gibi ameliyat esnasında anestezi uzmanı ve diğer teknisyen ve sağlık personeli de görev almaktadır. Bu […]

Yazan |Mayıs 21st, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

BİRDEN FAZLA HEKİM TARAFINDAN YAPILAN TIBBİ MÜDAHALEDE SORUMLULUK

Kamu hastanesi, özel hastane, poliklinik ve özel muayenehanelerin çokluğu, çeşitliliği ve tespiti, tedavi olan hastanın hukuk bakımından mağdur olması nedeniyle açılacak olan tazminat davalarında taraf teşkilinin doğru olarak sağlanabilmesi açısından dikkate alınması gereken hususlardan sadece biridir. Örneğin, yanlış veya eksik tıbbi müdahale nedeniyle açılacak olan tazminat davası hastaneye mi, başhekime mi, hemşireye mi, hastane müdürüne […]

Yazan |Mayıs 20th, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

BAŞKA YERDE YAPILAN TAHLİL VE/VEYA TETKİK SONUÇLARINA HEKİMİN BAKIŞ AÇISI

Hekimin başka bir hastanede veya laboratuarda yapılan tahlil ve/veya tetkik sonuçlarına bakış açısının ne yönde olduğu, hekimce tahlil ve tetkiklerin tekrar istenmesine gerek olup olmadığı ve hukuki açıdan doğurabileceği sonuçlar her zaman güncelliğini koruyacak bir husus olduğundan mütevellit değinmekte fayda olacağı kanaatindeyiz.

Kural olarak hekim, bağımsız sorumluluk prensibi ve güven ilkesi nedeniyle herhangi meşru bir sağlık […]

Yazan |Mayıs 20th, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

ACİL HASTA KAVRAMI VE TIBBİ ACİL MÜDAHALE

Mümkün olabilecek en kısa sürede tıbbı hizmete ihtiyacı olan ve tıbbi müdahalede bulunulmadığı takdirde bedeni veya ruhani açıdan geçici veya kalıcı zararlara uğrayabilecek veya ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalabilecek hastaya acil hasta denmektedir. Diğer bir deyişle, hasta açısından doğabilecek ve belki de telafisi mümkün olmayan zararın en kısa sürede bertaraf edilmesi için acil müdahaleye […]

Yazan |Mayıs 20th, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

TIBBİ MÜDAHALEDEN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ ZARAR KAVRAMI

Hekimin hukuki sorumluluğunun oluşabilmesi için en önemli şart tıbbi müdahaleden kaynaklı bir zararın hasta açısından vukuu bulmuş olmasıdır. Hasta açısından meydana gelen bir zarar yok ise hukuki sorumluluğun varlığından da söz edilemez. Bu sonuç, hukukumuzda zararı karşılama ve denkleştirme kavramlarının amacından da anlaşılabilmektedir.

Türk Hukuku bakımından zarar kavramı geniş anlamda zarar ve dar anlamda zarar olmak […]

Yazan |Mayıs 19th, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

HEKİMİN TIBBİ MÜDAHALEDEN SORUMLU TUTULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Hekim için herhangi bir tıbbi müdahalede esas olan insan yaşamıdır; ancak hekim, tıbbi müdahaleyi dentoloji kurallarına göre ifa etmeli ve sorumluluk bakımından esas olanı yerine getirmelidir. Hekimin ikincil nitelikteki hastayı aydınlatma ve rızasını alma, tıbbi kayıtları tutma, saklama ve gerektiğinde ibraz etme, sadakat ve özen borcu ile yükümlülüklerini de eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir.

Her bireyin […]

Yazan |Mayıs 19th, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

HASTA İLE DOKTOR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hukuki açıdan doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için hekimin bağımsız olarak çalışması (örneğin özel muayenehanede), özel bir hastanede yahut kamu hastanesinde görev yapması birbirinden ayrı olarak irdelenmelidir.

Bağımsız çalışan bir hekim ile hasta arasında ‘sözleşme ilişkisi’, ‘haksız fiil ilişkisi’ veya ‘vekaletsiz iş görme akdi’ söz konusu olabileceği gibi sözleşme öncesi sorumluluk (culpa in contrahendo) esasına dayalı bir […]

Yazan |Mayıs 17th, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok