SORUNUZ MU VAR?

Ceza Hukuku

/Ceza Hukuku

Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu (TCK 239)

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu, TCK’da Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

TCK 239. maddesinde düzenlenen bu suçun konusunu ‘ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeler’ oluşturmaktadır. Ticari sır, bankacılık sırrı ve müşteri sırrı kavramlarının tanımı ilk kez Ticari Sır, Banka […]

Yazan |Haziran 9th, 2017|Ceza Hukuku|3 Yorumlar

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Türk Ceza Kanunu’ nun 235. Maddesinde düzenlenen “ihaleye fesat karıştırma suçu” ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

İhale kelime olarak iş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesi anlamına gelmektedir. Türk Ceza Kanunu anlamında ilgili suçun oluşabilmesi için ihalenin kamu kurum veya kuruluşları […]

Yazan |Mayıs 31st, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi Kast ve Taksir Kavramı

Cezanın şahsiliği nedir?

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi uyarınca kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir. Kişi başkasının işlediği fiillere iştirak veya yardım gibi eylemlerde bulunmadıkça sorumlu tutulamaz. İşbu duruma ceza muhakemesi açısından “ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi” denir. Türk Ceza Kanunun 20. Maddesinde düzenlenmiştir.

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi uyarınca tüzel kişilerin cezai sorumluluğu olmayacağı anlamı ortaya çıkabilir. […]

Yazan |Mayıs 22nd, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Nefret ve Ayrımcılık Suçu

Türk Ceza Kanunu’ nun 122. maddesinde hüküm altına alınan nefret ve ayrımcılık suçu hürriyete karşı suçlar başlığı altında incelenmiştir. Hukuki bir anlamda ifade etmek gerekirse ayrımcılık, insanlara karşı ön yargı ve düşmanlık duyguları ile farklı davranmak olarak nitelendirilebilir. Yine bu suç minvalinde ayrımcılık yasağına ilişkin uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmış ve Anayasa’ nın 90. maddesi […]

Yazan |Mayıs 16th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Uluslararası Casusluk Suçu ( TCK 331)

Uluslararası casusluk suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun ‘Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk’ başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 331. maddede yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin edilmesi, uluslararası casusluk suçu olarak tanımlanmıştır.

Uluslararası […]

Yazan |Mayıs 2nd, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

İşkence Suçu, Unsurları ve Cezası

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 94. maddesinde işkence suçu tanımlanmıştır. İlgili kanun maddesinde; insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel veya ruhsal yönden acı veren, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine sebep olan ve aşağılayıcı nitelikteki davranışların tamamının işkence suçunu oluşturacağı belirtilmiştir.

 
İşkence Suçunun Konusu
İşkence suçu ile korunan temel değer insanların şeref ve haysiyetidir. Bununla birlikte işkence kişinin algılama yeteneğini […]

Yazan |Nisan 21st, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Suçta Tekerrür (Suçun Tekrarlanması) ve Sonuçları

Tekerrür kelime anlamıyla tekrarlanma anlamına gelmektedir. Türk Ceza Kanunu açısından değerlendirmeye alacak olursa da tekerrür, daha önce bir suç işlemiş ve bu suçtan dolayısı ceza kesinleşmiş bir kimsenin kanunda belirlenen süreler içerisinde yeni bir suç işlemesi durumudur. İkinci kez suç işleyen şahsa da “mükerrir” denilir. Türk Ceza Kanunu’ nun 58. Maddesinde düzenlenen suçta tekerrür müessesi […]

Yazan |Nisan 19th, 2017|Ceza Hukuku|4 Yorumlar

Suç Eşyasının (Çalıntı Mal) Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 165. maddesinde bir suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi suçu tanımlanmıştır. İlgili kanun maddesine göre bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişinin, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî […]

Yazan |Nisan 12th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

TCK 227 – Fuhuş Suçu

TCK’ nın 227. maddesinde bir kimseyi fuhşa teşviş eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişinin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Fuhuş, kişinin bir başkasıyla para ya da başkaca değerler karşılığında cinsel ilişkide bulunmasıdır. TCK’ nın 227. maddesi bu minvalde incelendiğinde her ne kadar suçun adı fuhuş olsa da fuhşu […]

Yazan |Nisan 7th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Zincirleme Suç Kavramı ve Şartları (TCK 43)

Bir kişiye karşı aynı suçun icrasının farklı zamanlarda ve birden fazla kez işlenmesi zincirleme suçun tanımını oluşturur. Bu durumda ise işlediği her suç ayrı bir suç sayılmayıp tek bir cezaya hükmedilir. Ancak hükmedilecek ceza, normal şartlarda hükmedilecek cezaya oranla dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırım yapılarak verilir. Böylelikle her ihlalin bağımsız bir suç olma kuralına […]

Yazan |Nisan 5th, 2017|Ceza Hukuku|2 Yorumlar